Predzmluvné informácie pre spotrebiteľa

Predzmluvné informácie pre Spotrebiteľa v zmysle § 3 zákona č. 102/2014 Z.z.  o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.

 • Tieto predzmluvné informácie poskytuje spoločnosť HORECA GROUP s.r.o., so sídlom: Francisciho 20/B, 058 01 Poprad, IČO: 49 912 618, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Vložka číslo: 30909/P (ďalej aj ako „HORECA GROUP s.r.o.“)  Spotrebiteľovi pred uzatvorením Zmluvy o ubytovaní uzatvorenej podľa § 754 a nasl. Občianskeho zákonníka so Spotrebiteľom (ďalej aj ako „Zmluva o ubytovaní“), kde Ubytovateľom je  subjekt poskytujúci ubytovanie na webovom portáli www.betimo.sk a Objednávateľom je Spotrebiteľ.

 • Pojmy, ktoré používajú tieto predzmluvné informácie sú v rovnakej forme a rovnakom význame používané vo Všeobecných obchodných podmienkach HORECA GROUP s.r.o. (ďalej len ako „VOP“).  

 • Podrobné informácie o Ubytovaní sú uvedené priamo na webovom portáli www.betimo.sk a zároveň je možné ich získať od konkrétneho ubytovateľa jednotlivo. 

 • Adresa sídla, telefónne číslo a emailová adresa, na ktorej Spotrebiteľ môže kontaktovať HORECA GROUP s.r.o. sú uvedené na internetovej stránke, cez ktorú sa  uzatvára Zmluva o ubytovaní.

 • Ceny za ubytovanie a podmienky rezervácie sú uvedené na webovom portáli www.betimo.sk pri konkrétnom ubytovateľovi v rámci konkrétnej ponuky ubytovania, cez ktorý sa uzatvára Zmluva o ubytovaní. 


PRÁVO SPOTREBITEĽA ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY O UBYTOVANÍ BEZ UDANIA DÔVODU
Podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOS“) v súlade s ustanovením § 7 odsek 6, písm. k) ZoOS Spotrebiteľ nemôže do 14 dní od uzatvorenia Zmluvy o ubytovaní od tejto zmluvy odstúpiť.


ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

 • Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi jeho stranami, t. j. medzi Ubytovateľom a Spotrebiteľom. Spotrebiteľ môže svoj spor s Ubytovateľom riešiť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov.

 • Orgánom alternatívneho riešenia sporov je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa môže Spotrebiteľ obrátiť. Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1, Odbor výkonu dozoru, tel. Č. 051/772 15 97, fax č. 051/772 15 96.

 • Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov informovať na: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

 • Spotrebiteľ môže taktiež podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu prostredníctvom Európskej platformy alternatívneho riešenia sporov RSO podľa čl. 14 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013).

 • V súlade s vyššie uvedeným nariadením Ubytovateľ uvádza odkaz na možnosti využitia Európskej platformy RSO https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

 • Ubytovateľ zodpovedá za vady služieb po dobu ich poskytovania Spotrebiteľovi. Spotrebiteľ má právo na uplatnenie nárokov z vád služby v súlade s ustanoveniami § 622 a § 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov a Reklamačným poriadkom Ubytovateľa. 

 • Tieto predzmluvné informácie sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o ubytovaní uzatvorenej podľa § 754 a nasl. Občianskeho zákonníka so Spotrebiteľom. V prípade zmeny týchto predzmluvných informácií je Spotrebiteľ oprávnený postupovať podľa VOP.