Všeobecné obchodné podmienky pre ubytovateľov

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY REZERVAČNÉHO PORTÁLU BETIMO.SK URČENÉ UBYTOVATEĽOM A POSKYTOVATEĽOM SLUŽIEB, ktorej prevádzkovateľom je spoločnosť HORECA GROUP s.r.o., so sídlom: Francisciho 20/B, 058 01 Poprad, IČO: 49 912 618, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Vložka číslo: 30909/P, sú vypracované v súlade s § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej ako „Všeobecné obchodné podmienky“ alebo „VOP“).

Rezervačný portál (vrátane platobných služieb) internetová stránka a obsah nej zobrazovaný je poskytovaný spoločnosťou HORECA GROUP s.r.o., so sídlom: Francisciho 20/B, 058 01 Poprad, IČO: 49 912 618, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Vložka číslo: 30909/P.

Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Dohody o poskytovaní služieb medzi Prevádzkovateľom a Poskytovateľom služieb a/alebo Ubytovateľom, na základe ktorej ktorého Prevádzkovateľ poskytuje Poskytovateľom služieb a/alebo Ubytovateľom prezentačné miesto a technológiu na generovanie Rezervácií Služieb.
 

ČLÁNOK I. VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV

 1. Prevádzkovateľ - prevádzkovateľom portálu sa rozumie spoločnosť HORECA GROUP s.r.o., so sídlom: Francisciho 20/B, 058 01 Poprad, IČO: 49 912 618, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Vložka číslo: 30909/P. 
 2. Ubytovateľ - ubytovateľom sa rozumie prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenie akéhokoľvek druhu (hotel, penzión, apartmán a pod.), ktorý poskytuje prechodné ubytovanie pre koncových zákazníkov prostredníctvom portálu, a ktorý využíva prezentačné miesto na portáli.
 3. Poskytovateľ služieb - poskytovateľom služieb sa rozumie prevádzkovateľ služieb súvisiacich s ubytovaním, napr. dopravné a prepravné služby, stravovacie služby, wellness služby a služby rekreačného charakteru a akékoľvek iné doplnkové služby k ubytovaniu. Poskytovateľom služby sa rozumie aj ubytovateľ, ak to neodporuje povahe ustanovenia.
 4. Portál - portálom sa rozumie webová aplikácia www.betimo.sk, na ktorej sa prezentujú ubytovacie a doplnkové služby poskytovateľov služieb a jej súvisiace produkty - mobilné aplikácie. 
 5. Zákazník - koncový zákazník, ktorý využíva ubytovacie služby Ubytovateľov a doplnkové služby Poskytovateľov služieb. 
 6. Služba - službou sa rozumie ubytovacie služby a doplnkové služby súvisiace s ubytovaním, ktoré budú prezentované na portáli zo strany Poskytovateľov služieb a/alebo Ubytovateľov. 
 7. Cena služieb - je cena, za ktorú Poskytovatelia služieb a/alebo Ubytovatelia ponúkajú svoje služby koncovým Zákazníkom. 
 8. Rezervácia - rezerváciou sa rozumie objednanie / rezervácia budúcej Služby, ktorá vznikne vyplnením záväzného objednávkového formulára na Portáli, a ktorou vzniká vzťah medzi Ubytovateľom a Zákazníkom a/alebo medzi Poskytovateľom služieb a Zákazníkom. Rezervácia je širší pojem a myslí sa ňou aj Rezervácia (opcia), ak to povaha ustanovenia nevylučuje.
 9. Rezervácia (opcia) – Rezerváciou (opciou) sa rozumie rezervácia podľa bodu 1.8 v režime pred úhradou ceny za Služby, t.j. objednanie / rezervácia Služby, ktorá vznikne vyplnením záväzného objednávkového formulára na Portáli, ktorá zo strany zákazníka nebola uhradená jednou z platobných metód.   
 10. Extranet - časť Portálu určená pre správu prezentácie Ubytovateľov a/alebo Poskytovateľov služieb, kde má každý z nich samostatný prístup pomocou mena a hesla.  
 11. Zákaznícke obchodné podmienky – obchodné podmienky Prevádzkovateľa, ktoré preberá a ku ktorým pristupuje Ubytovateľ a/alebo Poskytovateľ služby, a ktoré je Ubytovateľ a/alebo Poskytovateľ služby povinný uplatňovať voči Zákazníkom.  
 12. B2B predaj - partnerský portál, webová stránka, cestovná kancelária, cestovná agentúra a akýkoľvek iný podporný predajný kanál, ktorý využíva ponuku služieb z Portálu na prezentáciu svojim klientom.  
 13. Prevádzka - miesto poskytovania služieb. Ubytovacie zariadenie alebo miesto poskytovania doplnkových služieb. 
 14. Dohoda - sa rozumie zmluvný vzťah uzatvorený Dohodou o poskytovaní služieb medzi Prevádzkovateľom a Poskytovateľom služieb a/alebo Ubytovateľom, počas ktorého Prevádzkovateľ poskytuje Poskytovateľom služieb a/alebo Ubytovateľom prezentačné miesto a technológiu na generovanie Rezervácií Služieb.
 15. Storno poplatok - je poplatok, ktorý môžu Poskytovatelia služieb a/alebo Ubytovatelia účtovať Zákazníkom v prípade nedostavenia sa na pobyt alebo nevyčerpania Služieb, ktoré boli riadne a záväzne Rezervované. Určuje sa % výškou z Ceny služieb a rozhodujúci je dátum, od ktorého majú Poskytovatelia služieb na tento storno poplatok nárok.
 16. Celková hodnota rezervácie - je konečná cena všetkých služieb rezervovaných na Portáli v rozsahu konkrétnej Rezervácie (Opcie) zo strany Zákazníka vrátane DPH ak je Ubytovateľ/Poskytovateľ služieb platcom DPH.

 

ČLÁNOK II. CIEĽ REZERVAČNÉHO PORTÁLU A SPÔSOB PREVÁDZKY

 1. Cieľom prevádzky portálu je sprostredkovanie predaja ubytovacích kapacít ubytovateľov a/alebo sprostredkovanie služieb súvisiacich s ubytovaním, ktoré budú na Portáli prezentované. 
 2. Prevádzkovateľ zabezpečuje prevádzku Portálu a poskytuje Ubytovateľom a/alebo Poskytovateľom služieb možnosť uzatvoriť zmluvu o ubytovaní, respektíve zmluvu o sprostredkovaní služieb tým, že poskytuje priestor na prezentáciu Ubytovateľa a/alebo Poskytovateľa služby a zároveň poskytuje technológiu umožňujúcu priamu on-line Rezerváciu služieb zo strany Zákazníka.
 3. Prevádzkovateľ nie je poskytovateľom ubytovacích služieb a doplnkových služieb súvisiacich s ubytovaním, a to ani len v čiastočnom rozsahu.

 

ČLÁNOK III. REGISTRÁCIA A PREZENTÁCIA NA PORTÁLI 

 1. Prevádzkovateľ umožní Ubytovateľovi a/alebo Poskytovateľovi služieb poskytovať ponuku svojich Služieb tretím osobám na portáli na základe uzatvorenej Dohody.
 2. Ubytovatelia a/alebo Poskytovatelia služieb sa môžu na Portáli registrovať bezplatne. Týmto nie je dotknutý nárok na Odmenu podľa bodu 7 týchto VOP. 
 3. Registrácia na portáli sa môže realizovať aj on-line registráciou. 
 4. Ponuka ubytovania Ubytovateľa a/alebo služby Poskytovateľa služieb bude on-line aktívna (prezentovaná na portáli) až po doručení podpísanej Dohody poštou alebo elektronickým nahraním scanu Dohody v Extranete.


ČLÁNOK IV. PRÁVA A POVINNOSTI UBYTOVATEĽOV A POSKYTOVATEĽOV SLUŽIEB 

 1. Ubytovatelia a/alebo Poskytovatelia Služieb sú povinní uvádzať na Portáli pravdivé údaje, popisy, fotky a informácie, ktoré zodpovedajú skutkovému stavu prezentovaných Služieb a nesmú klamlivým, realitu neodzrkadľujúcim, či prípadne iným spôsobom zavádzať Zákazníka.
 2. Ubytovatelia a/alebo Poskytovatelia Služieb nesmú vo svojej prezentácii uvádzať žiadne priame kontakty na prevádzku, najmä, ale nielen, telefonický kontakt a e-mailový kontakt.
 3. Ubytovatelia a/alebo Poskytovatelia služieb sú zodpovední za obsah svojej prezentácie na Portáli a Prevádzkovateľ nie je povinný v každom osobitnom prípade vystupovať ako kontrolný nástroj a nepreveruje všetky prezentácie uverejnené na portáli. 
 4. Ubytovatelia a/alebo Poskytovatelia služieb sú povinní priebežne svoju prezentáciu na Portáli aktualizovať pomocou Extranetu tak, aby ponuka Služieb zodpovedala skutočné ponúkaným službám zo strany Ubytovateľa a/alebo Poskytovateľa služieb v danom mieste a čase.
 5. Ubytovatelia a/alebo Poskytovatelia služieb na základe vlastného rozhodnutia v Extranete nastavujú i) dostupnosť a Ceny služieb, ktoré ponúkajú Zákazníkom, ii) storno podmienky, za ktorých je možné prípadnú Rezerváciu zrušiť, iii) možnosti platby vopred, iv) dane a servisné poplatky v) podmienky ubytovania s deťmi vi) podmienky nočného pokoja, vii) podmienky pobytu so zvieratami, viii) špecifické obchodné podmienky formulované Ubytovateľom a/alebo Poskytovateľom služieb najviac v rozsahu 500 znakov. Podmienky nastavené Ubytovateľom a/alebo Poskytovateľom služieb podľa tohto odseku sa stávajú súčasťou Zákazníckych obchodným podmienok, o ktorých je Zákazník informovaný v procese rezervácie.
 6. Ubytovatelia respektíve Poskytovatelia služieb sú povinní dať do súladu svoje všeobecné obchodné podmienky so Zákazníckymi obchodnými podmienkami, a zároveň súhlasia, že Zákaznícke obchodne podmienky preberajú ako vlastné, a vo vzťahu k zákazníkom majú Zákaznícke obchodné podmienky prednosť, to znamená, že v prípade rozporu zákazníckych obchodným podmienok, Ubytovatelia a/alebo Poskytovatelia služieb súhlasia, že sa uplatnia zákaznícke obchodné podmienky uvedené na Portáli.
 7. Ubytovatelia a/alebo Poskytovatelia služieb, ktorí poskytujú služby prostredníctvom Portálu majú okrem týchto všeobecných obchodných podmienok, Zákazníckych obchodných podmienok Portálu, právo vyžadovať splnenie svojich vlastných všeobecných obchodných podmienok pre využívanie služieb, ktoré prostredníctvom Portálu ponúkajú. 
 8. Ubytovatelia a/alebo Poskytovatelia sa zaväzujú užívať Portál a Extranet v súlade s pokynmi Prevádzkovateľa a ustanoveniami Dohody a všeobecných obchodných podmienok

 

ČLÁNOK V. REZERVÁCIA SLUŽIEB  

 1. Rezervačný portál je elektronickou službou s možnosťou platby vopred za Rezerváciu, pomocou ktorej si Zákazník rezervuje budúcu Službu Ubytovateľa a/alebo Poskytovateľa služby s použitím záväzného elektronického objednávkového formulára na Portáli.
 2. Zákazník si na Portáli vyberá z dostupných Služieb v Cene stanovenej zo strany Ubytovateľov a/alebo Poskytovateľov služieb. Vyplnením objednávkového on-line formulára zo strany Zákazníka vzniká Rezervácia na budúcu Službu. Do momentu podľa bodu 5.6 týchto VOP ide len o budúcu Službu v presne neurčenom rozsahu, ktorej existencia môže byť modifikovaná zo strany zákazníka, respektíve Poskytovateľa služieb a/alebo Ubytovateľa.
 3. Rezervácia je vzťahom výhradne medzi Zákazníkom a Ubytovateľom alebo medzi Zákazníkom a Poskytovateľom Služby. 
 4. Rezervácia obsahuje identifikáciu budúcej Služby, najmä termín pobytu, počet osôb, meno a priezvisko Zákazníka, kontaktné údaje Zákazníka, podmienky možného zrušenia Rezervácie, Cenu budúcich Služieb a Portál informuje o Rezervácii notifikáciou Zákazníka aj Ubytovateľa/Poskytovateľa budúcich  Služieb.
 5. Ubytovateľ a/alebo Poskytovateľ služby je povinný prijať Zákazníka a poskytnúť mu Služby, ktoré si Zákazník rezervoval na Portáli. Ubytovateľ a/alebo Poskytovateľ služieb nemôže po Rezervácii vstupovať a zasahovať do obsahu alebo rozsahu Služieb a akýmkoľvek spôsobom Rezerváciu upravovať. 
 6. Zákazník je povinný za rezervované Služby zaplatiť Cenu služieb, ako finančnú zábezpeku budúcej pohľadávky Ubytovateľov a/alebo Poskytovateľov služieb, ktorá vznikne momentom uplynutia doby, počas ktorej je možné meniť respektíve stornovať Službu, najneskôr však samotným poskytnutím Služby. Úhrady v zmysle tohto bodu, zabezpečuje Portál pomocou platobných brán a zabezpečených platobných metód. V prípade, ak budúca pohľadávka podľa predošlej vety, a v zmysle bodu 7 týchto VOP vznikne Ubytovateľovi, a/alebo Poskytovateľovi služieb, Portál zabezpečí transfer peňažných prostriedkov zabezpečených na úhradu budúcej pohľadávky Ubytovateľa, a/alebo Poskytovateľa služieb. Pohľadávka Ubytovateľa a/alebo Poskytovateľa Služieb podľa tohto bodu vzniká aj v čiastočnom rozsahu, v momente stornovania Služby s čiastočným storno poplatkom.
 7. Ubytovateľ a/alebo Poskytovateľ služby je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi plnú súčinnosť pri rezervácií Služieb, so zníženou cenou v dôsledku chyby. Ubytovateľ v danom prípade povinný vystupovať voči Zákazníkovi vo svojom mene a navrhnúť zákazníkovi zmenu ceny prípadne možnosť odstúpenia od zmluvy, ak ho o to Poskytovateľ požiada.


ČLÁNOK VI. OVERBOOKING - PREKROČENIE MAXIMÁLNEJ KAPACITY

 1. Ubytovateľ sa zaväzuje na Portáli prezentovať iba dostupné ubytovacie kapacity v konkrétnych termínoch a všetky rezervácie sú pre Ubytovateľov a/alebo Poskytovateľov služieb záväzné. 
 2. Ak z akéhokoľvek dôvodu dôjde k situácii, kedy Ubytovatelia a/alebo Poskytovatelia Služieb nie sú schopní plniť objednané Služby, sú povinní v čo najkratšej dobre vyvinúť úsilie o riešenie vzniknutej situácie a to najmä a) kontaktovať bezodkladne Prevádzkovateľa aj Zákazníka, b) poskytnúť súčinnosť a zaväzujú sa zabezpečiť náhradné ubytovanie Zákazníkovi v adekvátnej úrovni Služieb, aké mal pôvodne rezervované na vlastné náklady, c) poskytnúť Zákazníkovi odvoz a súkromnú prepravu do náhradného ubytovania na vlastné náklady, d) uhradiť všetky ďalšie vzniknuté náklady Portálu aj Zákazníkovi, ktoré týmto prekročením kapacity vznikli. 
 3. Ubytovateľ a/alebo Poskytovateľ služieb môže Rezerváciu zrušiť iba v prípade udalosti vyššej moci.
 4. V prípade ak nastane situácia podľa bodu 6.2 týchto VOP a zákazník nežiada poskytnutie náhradného ubytovania a žiada zrušenie rezervácie, Prevádzkovateľ bezodkladne vráti zabezpečenú cenu Služby Zákazníkovi bez ohľadu na podmienky stornovania Služby. Ubytovateľ a/alebo Poskytovateľ služieb sa zaväzuje nahradiť všetky náklady, ktoré Prevádzkovateľovi s týmto procesom vznikli, vrátane paušálnej náhrady nákladov vo výške 10 % z ceny Služby.


ČLÁNOK VII. ODMENA

 1. Ubytovatelia a/alebo Poskytovatelia Služieb sa dohodli s Prevádzkovateľom na odmene, ktorá prislúcha Prevádzkovateľovi za každú zrealizovanú Rezerváciu na Portáli. 
 2. Výška odmeny je daná percentuálnou výškou z Celkovej hodnoty rezervácie. Vypočítaná bude z každej Rezervácie a fakturovaná bude raz mesačne, do 10. Dňa v mesiaci za predchádzajúci kalendárny mesiac. Prevádzkovateľ portálu si vyhradzuje právo zmeniť periodicitu fakturácie podľa tohto bodu.
 3. Ubytovatelia a/alebo Poskytovatelia Služieb sa dohodli s Prevádzkovateľom, že Prevádzkovateľ má nárok na jednostranné započítanie odmeny proti pohľadávke Ubytovateľa a/alebo Poskytovateľa služieb na preplatenie Ceny služieb, ak Ubytovateľovi a/alebo Poskytovateľovi takáto pohľadávka vznikne.
 4. Prevádzkovateľ nemá nárok na odmenu pri bezplatnom zrušení Rezervácie. V prípade vzniku nároku Ubytovateľov a/alebo Poskytovateľov služieb na storno poplatok má Prevádzkovateľ nárok na odmenu aj zo storno poplatku za zrušenie Rezervácie v rovnakej percentuálnej výške ako v prípade odmeny za poskytnutie Služieb. 
 5. Výška odmeny je uvedená v zmluve a môže sa v čase meniť podľa toho ako sa Ubytovatelia a Poskytovatelia Služieb zapoja do podporných programov Portálu so zvýšenou % sadzbou odmeny. Výšku odmeny je rovnako možné upravovať v Extranete Portálu. Pri každej Rezervácii platí odmena, ktorá bola platná v čase vytvorenia Rezervácie. Výška odmeny bude uvedená pri každej Rezervácii v Extranete Portálu.  
 6. Poskytnutie zľavy z ceny poskytovanej Služby z dôvodu reklamácie zo strany Zákazníka nemá vplyv na výšku odmeny podľa tohto odseku. 
 7. Prevádzkovateľ bude zabezpečovať aktuálny zoznam Rezervácií v Extranete a zoznam Rezervácií, ktorých dátum poskytnutia Služieb alebo dátum odchodu z pobytu prislúcha na sledovaný kalendárny mesiac, čo bude podkladom pre fakturáciu odmeny.
 8. Faktúry za odmenu bude Prevádzkovateľ vystavovať elektronicky a budú Ubytovateľom a/alebo Poskytovateľom služieb k dispozícii na stiahnutie v elektronickej forme v Extranete. 
 9. Úhrada pohľadávok, ktoré vznikli Ubytovateľovi a/alebo Poskytovateľovi služby, bude Prevádzkovateľ realizovať minimálne raz mesačne, a to za všetky odubytované Rezervácie a Rezervácie, na ktoré Zákazník nenastúpil bez predchádzajúceho zrušenia pobytu.
 10. Vzhľadom na skutočnosť a aktuálnu situáciu v oblasti epidémie COVID-19 nebudú Rezervácie preplácané Ubytovateľom pred zrealizovaním pobytu. Náhla nemožnosť vycestovania, náhle ochorenie alebo kontakt s pozitívnou osobou sa v zmysle podmienok Rezervácie považuje za adekvátny dôvod zrušenia pobytu a to za predpokladu dokladovania ochorenia lekárskou správou alebo potvrdením. Zákazník má nárok na vrátenie Ceny služieb bez účtovania Storno poplatku a Prevádzkovateľ sa vzdáva nároku na Odmenu.

 

ČLÁNOK VIII. ZDIEĽANIE INFORMÁCIÍ A OBSAHU PREZENTÁCIE

 1. Ubytovatelia a/alebo Poskytovatelia Služieb udeľujú registráciou a vyplnením informácií o Službách Prevádzkovateľovi právo na bezplatné, nevýhradné, celosvetové a zákonné využívanie informácií o Ubytovateľoch, respektíve o Poskytovateľoch služieb s cieľom maximalizácie realizácie Služieb a generovania Rezervácií. 
 2. Toto právo sa považuje za licenciu, podlicenciu a práva duševného vlastníctva v kontexte právnych úprav a prislúchajúcich zákonov. 
 3. Toto právo sa vzťahuje na všetky textové, popisné, zvukové, video nahrávky, fotografie a všetok obsahový materiál, ktorý Ubytovatelia a/alebo Poskytovatelia Služieb uverejnia na Portáli prostredníctvom Extranetu. 
 4. Toto právo sa udeľuje aj všetkým B2B predajcom a predajným kanálom, ktoré budú s Portálom spolupracovať, a ktorým Prevádzkovateľ toto právo udelí aj bez nutnosti dodatočného súhlasu Ubytovateľov a/alebo Poskytovateľov služieb. 
 5. Ak Prevádzkovateľ vyhotoví, upraví alebo vyprodukuje obsah pre lepšiu prezentáciu Ubytovateľov a/alebo Poskytovateľov služieb v rozsahu text, fotografie, videá a akékoľvek iné formy obsahovej prezentácie Ubytovateľov a/alebo Poskytovateľov služieb, bude tento obsah výhradným vlastníctvom Prevádzkovateľa bez možnosti jeho ďalšieho používania. 
 6. Prevádzkovateľ na podporu predaja služieb podľa bodu 2.2. využíva aj partnerov a podporné predajné kanály pre B2B predaj podľa vlastnej obchodnej stratégie, s čím Ubytovateľ a/alebo Poskytovateľ služieb dáva súhlas. 
 7. Ubytovateľ a/alebo Poskytovateľ služby nie je oprávnený užívať ochranné známky, nezapísané označenia Prevádzkovateľa alebo označenia súvisiaceho s Rezervačným systémom, zhodné či obdobné doménové mená, ktoré využíva Prevádzkovateľ alebo Portál a podobne, v rozpore so záujmami Prevádzkovateľa a inak, než stanovia tieto VOP.


 

ČLÁNOK IX. ŠPECIFICKÉ A TECHNICKÉ DOJEDNANIA 

 1. Prevádzkovateľ prevádzkuje Portál na vlastných technológiách a serveroch na území Európskej únie. 
 2. Portál je prevádzkovaný nepretržite s výnimkou technických odstávok a plánovaných updatoch, ktoré Prevádzkovateľ zrealizuje v čo najkratšom čase. 
 3. O plánovanej odstávke Prevádzkovateľ informuje prostredníctvom Extranetu min. 3 dni vopred. Ubytovatelia a/alebo Poskytovatelia služieb nemajú nárok na žiadnu refundácia prípadne kompenzáciu v prípade odstávky Portálu.
 4. Aktualizácia, úprava a zmena informácií vrátane Ceny služieb, Storno podmienok, popisov, textov a fotografií vykonaná v Extranete sa na hlavnom Portáli z pohľadu Zákazníka prejaví do 30 minút od potvrdenia vykonania zmeny. 
 5. Ubytovatelia a/alebo Poskytovatelia Služieb musia počítať s týmto časovým odstupom a v prípade vytvorenia Rezervácie zo strany Zákazníka platia vždy podmienky a Ceny, ktoré si Zákazník na Portáli zakúpil, a ktoré boli Ubytovateľmi a/alebo Poskytovateľmi služby nastavené pred vykonanou zmenou, rovnaké sa vzťahuje na storno podmienky, podmienky ubytovania aj popisné informácie o ubytovaní. 
 6. V prípade udalosti vyššej moci (vis major) na strane Prevádzkovateľa, Ubytovateľa a/alebo Poskytovateľa služieb nebudú Ubytovatelia a/alebo Poskytovatelia Služieb Zákazníkovi účtovať žiadne poplatky za zrušenie Rezervácie, úpravu Rezervácie alebo nevyčerpanú časť rezervovaných služieb. Prevádzkovateľovi v takomto prípade neprislúcha za Rezerváciu žiadna Odmena.
 7. Parita ceny - Ubytovatelia a/alebo Poskytovatelia Služieb sa zaväzujú dodržiavať paritu - rovnosť ceny, za ktorú sa poskytujú služby na iných portáloch podobného typu. Parita ceny sa vzťahuje na ubytovacie služby v rovnakom type ubytovacej jednotky v rovnakom termíne a za rovnakých storno podmienok. Ak sa identická služba poskytne zo strany Ubytovateľa a/alebo Poskytovateľa služby vo výhodnejších podmienkach na konkurenčných portáloch má Prevádzkovateľ nárok na predaj Služby v týchto výhodnejších podmienkach. 
 8. V prípade, že sa Ubytovateľ alebo Poskytovateľ služieb dostane do omeškania s úhradou faktúry za Odmenu prislúchajúcu Prevádzkovateľovi, má Prevádzkovateľ právo dočasne pozastaviť online prezentáciu na Portáli a zároveň Prevádzkovateľovi prislúcha nárok na úrok z omeškania v zmysle aktuálne platných právnych predpisov. 
 9. Ubytovateľ a/alebo Poskytovateľ služieb sa s Prevádzkovateľom vzájomne dohodli na tom, že poradie vyhľadávaných ubytovaní a služieb, ich prezentácia, spôsob zobrazenia, grafická úprava, filtrovanie vybavení, hodnotení a pod. je internou záležitosťou Portálu a nijakým spôsobom nebude namietať alebo odporovať spôsob, akým Prevádzkovateľ Portál prevádzkuje a zobrazuje služby. Ubytovateľ a/alebo Poskytovateľ služieb súhlasí, že nemá nárok na prednostné zobrazenie svojej služby na Portáli, berie na vedomie a súhlasí, že spôsob zobrazovania výsledkov a ponúk služieb je výhradne na Prevádzkovateľovi a jeho neverejnom, internom know-how, ktoré sa v čase mení a dopĺňa. 
 10. Účelové obchádzanie Portálu - priama komunikácia s hosťom s následkom zrušenia Opcie alebo Rezervácie na Portáli zo strany Zákazníka sa považuje za porušenie týchto podmienok a Prevádzkovateľ má právo na dočasné alebo úplné pozastavenie prezentácie Ubytovateľa/Poskytovateľa služieb na Portáli. 

 

ČLÁNOK X. PLATNOSŤ DOOHODY A UKONČENIE DOHODY

 1. Ak sa nedohodne inak, tak medzi Prevádzkovateľom a/alebo Poskytovateľmi služieb sa uzatvára Dohoda na dobu neurčitú.
 2. Dohodu je možné ukončiť písomnou formou, aj elektronicky zaslaním a) Dohody o ukončení medzi zmluvnými stranami, b) Výpovede od dohody ktorejkoľvek strany.
 3. Podaním výpovede podľa bodu 10.2 VOP nezanikajú povinnosti Ubytovateľa a/alebo Poskytovateľa služby poskytnúť Služby rezervované a potvrdené pred podaním výpovede v rozsahu a spôsobom podľa Dohody o poskytovaní služieb a týchto VOP. Účinky výpovede v rozsahu podľa predošlej vety nastanú až splnením záväzku Ubytovateľa alebo Poskytovateľa služby poskytnúť Služby rezervované a potvrdené pred podaním výpovede alebo zánikom povinnosti samotnej.
 4. V prípade podania výpovede, ktorejkoľvek zo zmluvných strán, má Prevádzkovateľ právo obmedziť funkcionalitu extranetu prístupnú pre Ubytovateľa a/alebo Poskytovateľa služieb a zároveň Ubytovateľ a/alebo Poskytovateľ služieb stráca nárok na potvrdzovanie nových rezervácií a na na vytváranie nových ponúk Služieb.
 5. Každá zo strán je oprávnená od Dohody odstúpiť v prípade podstatného porušenia povinnosti druhej strany vyplývajúce z tejto Dohody alebo všeobecne záväzných právnych predpisov. Porušenie povinností sa považuje za podstatné v zmysle ustanovenia § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka. Prevádzkovateľ má právo do Dohody bezodkladne odstúpiť v ktoromkoľvek prípade z nasledovných: a) ak Ubytovateľ respektíve Poskytovateľ služby zavádza alebo neinformuje pravdivo o svojich službách na Portáli, b) ak Ubytovateľ respektíve Poskytovateľ služieb neposkytne Zákazníkovi Služby za Cenu dohodnutú v Rezervácií alebo neposkytne Služby zakúpené zo strany Zákazníka v bode Rezervovania, c) ak Ubytovateľ respektíve Poskytovateľ služieb zneužije údaje Zákazníka na účely iné ako súvisiace s predmetnou Rezerváciou, d) budú Prevádzkovateľovi doručené sťažnosti na Služby Ubytovateľa respektíve Poskytovateľa služieb od Zákazníkov, B2B partnerov alebo tretej strany, e) ak je Ubytovateľ respektíve Poskytovateľ služby v zmysle platných predpisov predĺžený alebo v úpadku, f) ak bol v zmysle príslušných právnych predpisov podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo návrh na povolenie reštrukturalizácie vzťahujúci sa na majetok Ubytovateľa respektíve Poskytovateľa služieb, g) ak bolo voči Ubytovateľovi respektíve Poskytovateľovi služieb začaté exekučné konanie alebo konanie o výkon rozhodnutia v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.
 6. Odstúpenie od Dohody musí byť zmluvnej strane zaslané písomne poštou alebo elektronicky na e-mailové adresy uvedené v extranete. 
 7. Odstúpením od dohody nezanikajú žiadne práva/povinnosti, záväzky/pohľadávky medzi zmluvnými stranami, ktoré vznikli počas platnosti dohody. 


ČLÁNOK XI. ZODPOVEDNOSTNÉ NÁROKY

 1. V prípade porušenia povinnosti podľa Článku IV. bod 1 a bod 3 týchto VOP má Prevádzkovateľ voči Ubytovateľovi a/alebo Poskytovateľovi služieb nárok na náhradu všetkých nákladov a kompenzácií, ktoré musel vynaložiť voči Zákazníkovi. 
 2. V prípade porušenia povinnosti podľa bodu 4.2 týchto VOP a za predpokladu, že bude preukázané, že došlo k sprostredkovaniu ubytovania na základe informácií na Portáli má Prevádzkovateľ za zrealizovanú Službu nárok na odmenu v zmysle bodu 7 týchto VOP.


ČLÁNOK XII. ZÁVEREČNĚ USTANOVENIA

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.03.2021. Všetky skoršie obchodné podmienky týmto strácajú platnosť.
 2. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej Dohody a  momentom uzatvorenia Dohody sú pre zmluvné strany záväzné v rozsahu, v ktorom sa jej týkajú.
 3. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené týmito VOP sa riadia právom Slovenskej republiky, najmä príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  v znení neskorších právnych predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov. Zmluvné strany sa zaväzujú, každá samostatne, a v rozsahu jej zodpovedajúcemu, postupovať v súlade s povinnosťami osobitne zmluvnej strane uloženými daňovými predpismi Slovenskej republiky.
 4. VOP sú účinné v deň uvedený vo VOP ako deň účinnosti. O zmene VOP bude Prevádzkovateľ informovať Ubytovateľov respektíve Poskytovateľov služieb, ktorí v čase zmeny VOP budú mať uzatvorené Dohody, ktoré sa riadia týmito VOP aj e-mailom, minimálne 5 dní vopred.