Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY REZERVAČNÉHO PORTÁLU WWW.BETIMO.SK URČENÉ ZÁKAZNÍKOMktorej prevádzkovateľom je spoločnosť HORECA GROUP s.r.o., so sídlom: Francisciho 20/B, 058 01 Poprad, IČO: 49 912 618, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Vložka číslo: 30909/P. (ďalej ako „Všeobecné obchodné podmienky“ alebo „VOP“). 

Rezervačný portál (vrátane platobných služieb) internetová stránka a obsah na nej zobrazovaný je poskytovaný spoločnosťou HORECA GROUP s.r.o., so sídlom: Francisciho 20/B, 058 01 Poprad, IČO: 49 912 618, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Vložka číslo: 30909/P.

Tieto obchodné podmienky boli spracované v súlade s požiadavkami podľa Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, Zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, Občianskeho zákonníka a ďalších relevantných právnych predpisov.


ČLÁNOK I. VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV

 1. Prevádzkovateľ - prevádzkovateľom portálu sa rozumie spoločnosť HORECA GROUP s.r.o., so sídlom: Francisciho 20/B, 058 01 Poprad, IČO: 49 912 618, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Vložka číslo: 30909/P. 

 2. Ubytovateľ - ubytovateľom sa rozumie prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenie akéhokoľvek druhu (hotel, penzión, apartmán a pod.), ktorý poskytuje prechodné ubytovanie pre koncových zákazníkov, a ktorý využíva prezentačné miesto na portáli. 

 3. Poskytovateľ služieb - poskytovateľom služieb sa rozumie prevádzkovateľ služieb súvisiacich s ubytovaním, napr. dopravné a prepravné služby, stravovacie služby, wellness služby a služby rekreačného charakteru a akékoľvek iné doplnkové služby k ubytovaniu. 

 4. Poskytovatelia služieb - sa rozumie Ubytovateľ a/alebo Poskytovateľ služieb.

 5. Portál - portálom sa rozumie webová aplikácia www.betimo.sk, na ktorej sa prezentujú ubytovacie a doplnkové služby poskytovateľov služieb a jej súvisiace produkty - mobilné aplikácie. 

 6. Zákazník - koncový zákazník, ktorý využíva ubytovacie služby Ubytovateľov a doplnkové služby Poskytovateľov služieb. 

 7. Služba - službou sa rozumie ubytovacie služby a doplnkové služby súvisiace s ubytovaním, ktoré budú prezentované na portáli zo strany Ubytovateľov a Poskytovateľov služieb. 

 8. Cena služieb - je cena, za ktorú Ubytovatelia a Poskytovatelia služieb ponúkajú svoje služby koncovým Zákazníkom. 

 9. Rezervácia - rezerváciou sa rozumie zmluva o poskytnutí služieb (zmluva o ubytovaní), ktorá vznikne vyplnením záväzného objednávkového formulára na Portáli, a ktorou vzniká vzťah medzi Ubytovateľom a Zákazníkom alebo medzi Poskytovateľom služieb a Zákazníkom. Rezervácia je širší pojem a myslí sa ňou aj Rezervácia (opcia), ak to povaha ustanovenia nevylučuje.

 10. Rezervácia (opcia) – Rezerváciou (opciou) sa rozumie rezervácia podľa Článku I. bod 9 v režime pred úhradou ceny za Služby, t.j. objednanie / rezervácia Služby, ktorá vznikne vyplnením záväzného objednávkového formulára na Portáli, ktorá zo strany zákazníka nebola uhradená jednou z platobných metód.   

 11. Extranet - časť Portálu určená pre správu prezentácie Ubytovateľov a Poskytovateľov služieb,, kde má každý z nich samostatný prístup pomocou mena a hesla.  

 12. B2B predaj - partnerský portál, webová stránka, cestovná kancelária, cestovná agentúra a akýkoľvek iný podporný predajný kanál, ktorý využíva ponuku služieb z Portálu na prezentáciu svojim klientom.  

 13. Prevádzka - miesto poskytovania služieb. Ubytovacie zariadenie alebo miesto poskytovania doplnkových služieb. 

 14. Storno poplatok - je poplatok, ktorý môžu Poskytovatelia služieb účtovať Zákazníkom v prípade nedostavenia sa na pobyt alebo nevyčerpania Služieb, ktoré boli riadne a záväzne Rezervované. Určuje sa % výškou z Ceny služieb a rozhodujúci je dátum, od ktorého majú Poskytovatelia služieb na tento storno poplatok nárok.

 15. Dátum bezplatného zrušenia - posledný možný deň, kedy je možné Rezerváciu (opciu) bezplatne zrušiť bez nároku Ubytovateľa alebo Poskytovateľa služieb na Storno poplatok. Stanovuje Ubytovateľ alebo Poskytovateľ služby vo svojich storno podmienkach. 


ČLÁNOK II. ZÁSADY FUNGOVANIA PORTÁLU A PREHLÁSENIA

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že jeho výhradným cieľom je prinášať pre Zákazníkov miesto jednoduchého a prehľadného spôsobu Rezervácie Služieb ponúkaných Poskytovateľmi služieb s reálnou dostupnosťou kapacít a okamžitým potvrdením Rezervácie. Na strane druhej priniesť riešenie pre jednoduchú a prehľadnú prezentáciu Poskytovateľov služieb v online priestore. 

 2. Všetky technické a obsahové prostriedky Prevádzkovateľ využíva na to, aby prezentácie Poskytovateľov služieb boli jasné, zreteľné a transparentné tak, aby Zákazník nebol uvedený do omylu. 

 3. Prevádzkovateľ žiadnym spôsobom nevstupuje do priameho obchodného vzťahu medzi Zákazníkom a Poskytovateľmi služieb, ktorý vzniká Rezerváciou služieb. Prevádzkovateľ je sprostredkovateľom za účelom uzatvorenia Zmluvy o ubytovaní medzi Ubytovateľom a Zákazníkom, a/alebo Zmluvy o poskytnutí služby medzi Poskytovateľom služby a Zákazníkom v rámci ponuky služieb, ktorú prostredníctvom Portálu Ubytovateľ a/alebo Poskytovateľ služby ponúka, a zároveň Prevádzkovateľ je platobným miestom pre uvedené zmluvné vzťahy v prípade, že dôjde k vzniku pohľadávky zo strany Poskytovateľov služieb z titulu rezervácie Služby, za podmienok uvedených v týchto VOP a v platobných podmienkach Prevádzkovateľa. 

 4. Za obsah online prezentácie Poskytovateľov služieb a za pravdivosť, úplnosť a jednoznačnosť zobrazovaných informácií zodpovedá konkrétny Ubytovateľ respektíve Poskytovateľ služieb. Tieto informácie si Poskytovatelia služieb upravujú sami prostredníctvom Extranetu Portálu a majú možnosť kedykoľvek si upravovať Ceny, Dostupnosti, Vybavenie, Rozsah služieb a pod. Poskytovatelia služieb na pravidelnej báze realizuje úkony pre zabezpečenie úplnosti, pravdivosti a korektnosti obsahu uverejneného na portáli. 

 5. Prevádzkovateľ nie je poskytovateľom Služieb.

 6. Zákazník voči Prevádzkovateľovi, ako aj voči Poskytovateľom služieb prehlasuje a zaručuje sa, že: i) je osobou, ktorá spĺňa príslušnými právnymi predpismi stanovené požiadavky pre kúpu Služby (napr. vek, spôsobilosť na právne úkony a ďalšie podmienky predvídané Občianskym zákonníkom) a je teda spôsobilý na vytvorenie Rezervácie respektíve Rezervácie (opcie), ako aj spĺňa ostatné podmienky ak sú tieto pri konkrétnej ponuke Služby Poskytovateľov služieb vyžadované; ii) je plne spôsobilý na právne úkony, a to najmä s ohľadom na svoj vek, alebo je zastúpený zákonným zástupcom, iii) všetky údaje, ktoré poskytuje Prevádzkovateľovi, či Poskytovateľom služieb, sú pravdivé, úplné, presné a správne; Prevádzkovateľ nezodpovedá za uvedenie nesprávnych údajov Zákazníkom a za škodu tým spôsobenú; iv) pokiaľ je zahraničnou osobou, ktorá je platcom DPH, zaväzuje sa v prípade nákupu na Portáli a/alebo v Aplikácii oznámiť Prevádzkovateľovi a Poskytovateľovi takúto skutočnosť; v) sa pred začiatkom užívania Portálu a/alebo Aplikácie  dôkladne zoznámil s týmito Podmienkami používania, a rovnako tak i so všetkými ďalšími podmienkami na ktoré je prípadne týmito Podmienkami používania odkazované, že týmto podmienkam úplne rozumie a súhlasí s nimi; vi) bude používať Portál nakupovať na ňom a vkladať príspevky do diskusie prostredníctvom nie viac ako jedného užívateľského účtu; v prípade oprávneného podozrenia, že Zákazník vytvoril a užíva viac užívateľských účtov, má Prevádzkovateľ právo tieto účty zablokovať a zmazať; vii) vo verejných diskusiách a v hodnoteniach na Portáli a/alebo v Aplikácii a/alebo na sociálnych sieťach spravovaných zo strany Prevádzkovateľa hrubo a/alebo vulgárne neurážal ostatných diskutujúcich, zmluvných partnerov Prevádzkovateľa a ich zamestnancov a/alebo nezverejňoval iné príspevky, ktoré by boli v rozpore s dobrými mravmi alebo boli inak nevhodné. V súvislosti s verejnými diskusiami na Portáli a/alebo na sociálnych sieťach spravovaných zo strany Prevádzkovateľa si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo odstrániť príspevky, ktoré sú v rozpore s týmito Podmienkami používania či inak poškodzujú Prevádzkovateľa a/alebo jeho zmluvných partnerov (viac článok 9 týchto VOP).  

 7. Zákazník je povinný pri využívaní Portálu dodržiavať právne predpisy, je povinný vždy rešpektovať práva Prevádzkovateľa aj tretích osôb, najmä pri nakladaní s autorskými dielami a inými predmetmi práv duševného vlastníctva.

 8. Prevádzkovateľ sa v maximálnej miere snaží ochrániť osobné údaje Zákazníkov aj Poskytovateľov služieb, na čo slúži aj prehlásenie o ochrane osobných údajov a ochrane súkromia, podmienky spracúvania osobných údajov ako aj podmienky spracovania „cookies“, ktoré je dostupné na portáli.

 9. Zákazníci aj Poskytovatelia služieb súhlasia a boli upovedomení, že v zmysle prevádzkovania Portálu má Prevádzkovateľ nárok, nie však povinnosť, na kontrolovanie a moderovanie akýchkoľvek informácií zverejnených na portáli vrátane Extranetu Portálu, detailov rezervácie aj priamej komunikácie medzi Poskytovateľmi služieb a Zákazníkmi. 


ČLÁNOK III. POVINNOSTI UBYTOVATEĽOV A POSKYTOVATEĽOV SLUŽIEB 

 1. Poskytovatelia služieb vyhlasujú, že uvádzajú na Portáli pravdivé údaje, popisy, fotky a informácie, ktoré zodpovedajú skutkovému stavu prezentovaných služieb a nijakým spôsobom tieto informácie nezavádzajú Zákazníka.

 2. Poskytovatelia služieb vyhlasujú, že obsah nimi zverejnených informácií v rámci prezentácie je pravdivý, úplný a zodpovedá skutočnému stavu, a za tento obsah zodpovedajú Poskytovatelia Služieb na Portáli. Prevádzkovateľ nevystupuje ako kontrolný nástroj a nepreveruje všetky prezentácie uverejnené na portáli. 

 3. Ubytovateľ a/alebo Poskytovateľ služieb svoju prezentáciu na Portáli pravidelne aktualizuje pomocou Extranetu.

 4. Poskytovatelia služieb v prezentácií Služieb osobitne regulujú i) dostupnosť Služieb a Ceny služieb, ktoré ponúkajú Zákazníkom, ii) storno podmienky, za ktorých je možné prípadnú Rezerváciu zrušiť, iii) možnosti platby vopred za budúce Služby, iv) dane a servisné poplatky, v) podmienky ubytovania s deťmi, vi) podmienky nočného pokoja, vii) podmienky pobytu so zvieratami, viii) špecifické obchodné podmienky formulované Ubytovateľom respektíve Poskytovateľom služieb najviac v rozsahu 500 znakov, o ktorých je Zákazník informovaný v procese rezervácie.

 5. Podmienky uvedené v Článku III. bod 4 týchto VOP sú uvedené jednotlivo pri každej prezentácií Služieb a Zákazník sa s nimi má možnosť oboznámiť. Podmienky podľa Článku III. bod 4 týchto VOP sú generované jednotlivo, ako súčasť všeobecných obchodných podmienok a zákazník s nimi súhlasí v momente vytvorenia rezervácie.

 

ČLÁNOK IV. REZERVÁCIA SLUŽIEB  

 1. Zákazník si na Portáli vyberá z dostupných Služieb v Cene stanovenej zo strany Poskytovateľov služieb. Vyplnením objednávkového on-line formulára zo strany Zákazníka vzniká Rezervácia respektíve Rezervácia (opcia). 

 2. Rezervácia je vzťahom výhradne medzi Zákazníkom a Ubytovateľom a/alebo medzi Zákazníkom a Poskytovateľom na poskytnutie budúcej Služby. 

 3. Rezervácia obsahuje identifikáciu budúcej Služby, najmä termín pobytu, typ ubytovania, počet osôb, meno a priezvisko Zákazníka, kontaktné údaje Zákazníka, Storno podmienky - podmienky možného zrušenia Rezervácie, Cenu rezervovaných budúcich Služieb. 

 4. Portál informuje o Rezervácii notifikáciou Zákazníka aj Ubytovateľa a/alebo Poskytovateľa služieb.

 5. Návrhom na uzatvorenie zmluvy o ubytovaní zo strany Zákazníka je Rezervácia. Zmluva o ubytovaní na budúce poskytnutie služby ubytovania je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu Zákazníka zo strany Ubytovateľa a/alebo Poskytovateľa služieb a to momentom notifikácie v zmysle Článku IV. bod 4 týchto VOP. 

 6. Poskytovatelia služby sú povinní prijať Zákazníka a poskytnúť mu Služby, ktoré si Zákazník rezervoval na Portáli. Poskytovatelia služby nemôže po Rezervácii vstupovať a zasahovať do obsahu alebo rozsahu služieb a akýmkoľvek spôsobom Rezerváciu upravovať. 

 7. Zákazník je povinný za rezervované Služby zaplatiť Cenu budúcich služieb, čo je považované za finančnú zábezpeku budúcej pohľadávky Poskytovateľov služieb, ktorá vznikne momentom uplynutia doby, počas ktorej je možné meniť respektíve stornovať Službu, najneskôr však samotným poskytnutím Služby. 

 8. Zákazník uhradí Cenu služieb v plnej výške uvedenej v Rezervácii podľa platobných podmienok portálu dostupných na portáli na bankový účet Prevádzkovateľa, čo je považované ako zábezpeka na úhradu budúcej pohľadávky Ubytovateľa, a/alebo poskytovateľa služieb za poskytnutie budúcich služieb. 

 9. Portál zabezpečí transfer Ceny služieb Ubytovateľovi a/alebo Poskytovateľovi služieb v zmysle týchto VOP a v zmysle Dohody uzatvorenej medzi Prevádzkovateľom a Ubytovateľom a/alebo Poskytovateľom služby v momente vzniku pohľadávky Ubytovateľa a/alebo Poskytovateľa služby. Uvedeným momentom sa považuje cena služieb zo strany zákazníka za uhradenú. Pohľadávka Ubytovateľa a/alebo Poskytovateľa Služieb vzniká momentom uplynutia doby, počas ktorej je možné meniť respektíve stornovať Službu, najneskôr však samotným poskytnutím Služby. Prevádzkovateľ realizuje transfer finančných prostriedkov v súlade s VOP uzatvorenými medzi Prevádzkovateľom a Poskytovateľmi služieb, tak aby došlo k včasnej úhrade pohľadávok Ubytovateľa a/alebo Poskytovateľa Služieb.

 10. Pohľadávka Ubytovateľa a/alebo Poskytovateľa Služieb podľa predošlého bodu vzniká aj v čiastočnom rozsahu, v momente stornovania Služby so storno poplatkom. 

 11. V prípade, ak došlo k chybnému alebo nesprávnemu určeniu ceny za Služby poskytované na portáli, ktoré objektívne nezodpovedajú hodnote poskytovanej služby, je prevádzkovateľ v mene Ubytovateľa a/alebo Poskytovateľa služieb oprávnený jednostranne zmeniť výšku ceny za Služby poskytované na portáli. V dôsledku tejto jednostrannej zmeny má Zákazník právo odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní, na čo bude Zákazník zo strany Prevádzkovateľa osobitne upozornený.

 12. Zákazník môže svoju Rezerváciu zrušiť alebo upraviť v zmysle Článku V. týchto VOP. 

 

ČLÁNOK V. ZRUŠENIE REZERVÁCIE ZO STRANY ZÁKAZNÍKA

 1. Storno podmienky podľa týchto VOP, stanovujú do akého dátumu je možné Rezerváciu bezplatne / so spoplatnením zrušiť, upraviť alebo presunúť. 

 2. Ak zákazník zruší Rezerváciu (opciu) pred stanoveným Dátumom bezplatného zrušenia Rezervácie (opcie), má nárok na vrátenie Ceny služieb, ktoré si v pôvodnej Rezervácii objednal, a ktorej úhradu zabezpečuje Prevádzkovateľ. 

 3. Pred posledným dňom bezplatného zrušenia Rezervácie (opcie) je možné Rezerváciu upraviť / zmeniť- v rozsahu zmeny dátumu, typu izby výhradne za predpokladu, že Poskytovatelia služieb majú pre zmenu v uvedenom rozsahu dostupné kapacity. 

 4. V prípade zmeny Rezervácie Zákazník opätovne akceptuje výšku Ceny služieb v zmysle nových podmienok Rezervácie, akceptuje nové Storno podmienky viažuce sa na termín, na kedy si Rezerváciu upravuje. 

 5. Ak zákazník zruší Rezerváciu po Dátume bezplatného zrušenia bude mu účtovaný Storno poplatok v sume stanovenej ako % výška z Ceny služieb uvedená v Rezervácii.

 6. Ak zákazník zruší Rezerváciu pred alebo po dátume bezplatného zrušenia bude mu účtovaný poplatok vo výške rovnajúcej sa poplatku uhradenému zo strany Poskytovateľa služieb prevádzkovateľovi platobného portálu, prostredníctvom ktorého Zákazník uhradil finančné prostriedky určené na úhradu ceny za rezervované Služby.

 7. Zákazník nie je vo všetkých prípadoch povinný Cenu služieb uhrádzať už v bode vytvorenia Rezervácie. Ak Zákazník neuhradí Rezerváciu okamžite pri vytvorení Rezervácie, Prevádzkovateľ vyzve Zákazníka na úhradu najneskôr 3 dni pred uplynutím dátumu posledného dňa Bezplatného zrušenia Rezervácie (opcie). 

 8. Ak Zákazník Rezerváciu (opciu) neuhradí do Dátumu bezplatného zrušenia bude jeho Rezervácia zrušená automaticky Portálom a o tejto skutočnosti bude informovaný Zákazník aj Poskytovateľ služieb. 

 9. Náhla nemožnosť vycestovania, náhle ochorenie alebo kontakt s pozitívnou osobou v súvislosti s pandémiou COVID -19 sa v zmysle podmienok Rezervácie považuje za adekvátny dôvod zrušenia pobytu a to za predpokladu dokladovania ochorenia lekárskou správou alebo potvrdením. Zákazník má nárok na vrátenie Ceny služieb bez účtovania Storno poplatku a Prevádzkovateľ sa vzdáva nároku na Odmenu. Zákazník je v takom prípade povinný predložiť písomný dôkaz o chorobe, povinnosti karantény alebo bariére dostavenia sa na miesto poskytnutia Služieb. 

 10. Ak Zákazník uzatvoril s Ubytovateľom a/alebo poskytovateľom služieb zmluvu na diaľku podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nie je Zákazník - spotrebiteľ oprávnený v súlade s § 7 ods. 6 písm. k) citovaného zákona od tejto Zmluvy odstúpiť (s výnimkou Článku iV. bod 10 týchto VOP).

 11. Účelové obchádzanie Portálu - priama komunikácia mezdi Zákazníkom a Poskytovateľom služieb s následkom zrušenia Opcie alebo Rezervácie na Portáli zo strany Zákazníka sa považuje za porušenie týchto všeobecných podmienok a Prevádzkovateľ má právo na dočasné alebo úplné pozastavenie prezentácie Ubytovateľa/Poskytovateľa služieb na Portáli a zároveň má právo obmedziť využívanie portálu koncovému Zákazníkovi. 

 

ČLÁNOK VI. REKLAMÁCIE

 1. Prevádzkovateľ nie je zmluvnou stranou zmluvného vzťahu založeného Rezerváciou a uzavretou medzi Poskytovateľmi služieb na jednej strane a Zákazníkom na strane druhej. Prevádzkovateľ nezodpovedá za plnenie obsahu Rezervácie.

 2. Prevádzkovateľ poskytne Zákazníkom nevyhnutnú súčinnosť, ktorá sa od neho vyžaduje. pri reklamácií poskytovaných služieb voči Poskytovateľom služieb.

 3. Reklamačný poriadok upravuje zodpovednosť Poskytovateľov služieb za vady poskytovaných Služieb (tovaru a služieb) a ich uplatnenie spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „OZ“ alebo „Občiansky zákonník“) v znení neskorších predpisov.

 4. Zákazníci majú právo na reklamáciu prípadných nedostatkov poskytnutých služieb a vád zakúpených tovarov alebo služieb vrátane práva na ich odstránenie, výmenu, doplnenie, prípadne na náhradné poskytnutie novej služby alebo primeranú zľavu z dohodnutej ceny zaplatených služieb alebo tovarov.

 5. Poskytovatelia služieb sa zaväzujú vybaviť reklamáciu v zákonom stanovených lehotách. 

 6. Zákazník je pri reklamácií postupovať v súlade s týmto reklamačným poriadkom a reklamačným poriadkom Ubytovateľa a/alebo Poskytovateľa služby s ktorým ma právny vzťah.

 7. Poskytovatelia služieb zodpovedajú za vady služieb po dobu ich poskytovania Zákazníkom.

 8. Reklamáciu je Zákazník povinný uplatniť bez zbytočného odkladu po zistení vady služby.

 9. Zákazník, ktorý je Spotrebiteľom má právo na uplatnenie nárokov z vád služby v súlade s ustanoveniami § 622 a § 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov. O tomto práve bude pri uplatnení reklamácie poučený zo strany Ubytovateľa respektíve Poskytovateľa služby.

 10. Akékoľvek uplatnenie si nároku alebo sťažnosti voči Prevádzkovateľovi alebo v súvislosti s ponúkanou službou musí byť urýchlene podané do 30 dní od stanoveného dňa využitia produktu alebo služby (napr. dátumu odhlásenia sa z ubytovania). Akékoľvek uplatnenie si nároku alebo sťažnosti podané po uplynutí 30-dňovej lehoty môže byt zamietnuté a žiadateľ stratí svoj nárok na kompenzáciu (za škody alebo finančné útraty).

 11. Kvôli neustálym aktualizáciám a zmenám cien a dostupnosti dôrazne odporúčame, aby ste si ako Zákazník vyhotovili snímky obrazovky počas rezervovania, aby ste mohli zdokladovať svoj nárok (v prípade potreby).

 12. Odporúčame vám informovať nás o akýchkoľvek sťažnostiach tým, že sa najskôr obrátite na Služby zákazníkom. Ak vaša sťažnosť nebude vyriešená, môžete ju predložiť prostredníctvom platformy Európskej komisie pre riešenie sporov. Túto platformu nájdete tu: http://ec.europa.eu/odr.

 

ČLÁNOK VII. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

 1. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi jeho stranami, t. j. medzi Ubytovateľom a /alebo Poskytovateľom služieb a Zákazníkom - Spotrebiteľom. Zákazník - Spotrebiteľ môže svoj spor s Ubytovateľom riešiť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov.

 2. Orgánom alternatívneho riešenia sporov je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa môže Spotrebiteľ obrátiť. Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1, Odbor výkonu dozoru, tel. Č. 051/772 15 97, fax č. 051/772 15 96.

 3. Zákazník - Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov informovať na: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

 4. Zákazník – Spotrebiteľ môže taktiež podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu prostredníctvom Európskej platformy alternatívneho riešenia sporov RSO podľa čl. 14 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013).

 5. Tieto predzmluvné informácie sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o ubytovaní uzatváranej medzi Ubytovateľom a Zákazníkom – Spotrebiteľom.

 6. Príslušným orgánom vykonávajúci dozor nad zákonnosťou v oblasti ochrany spotrebiteľa je: Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj, so sídlom Obrancov mieru 4675/6, 080 01 Prešov, tel. č. 051/772 15 97

 

ČLÁNOK VIII. ŠPECIFICKÉ DOJEDNANIA A KOMUNIKÁCIA

 1. Prevádzkovateľ prevádzkuje Portál na vlastných technológiách a serveroch na území Európskej únie. 

 2. Portál je prevádzkovaný nepretržite s výnimkou technických odstávok a plánovaných updatoch, ktoré Prevádzkovateľ zrealizuje v čo najkratšom čase. 

 3. Zákazník poskytnutím svojej e-mailovej adresy dáva Prevádzkovateľovi súhlas na elektronickú komunikáciu v súvislosti s Rezerváciou služieb a to bez obmedzenia počtu a rozsahu e-mailových alebo notifikačných správ. Prevádzkovateľ bude brať ohľad na primeranosť a nevyhnutnosť zasielaných notifikácií a informácií o pobyte.

 4. Aby bolo možné komunikovať a zrealizovať Rezerváciu je nevyhnutná správna e-mailová adresa hosťa, telefonický kontakt na hosťa.

 5. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne uvedenú kontaktnú e-mailovú adresu zákazníka. 

 

ČLÁNOK IX. ZÁKAZNÍCKE KONTO

 1. Zákazník je oprávnený sa na portáli zaregistrovať. V registračnom formulári je zákazník povinný pravdivo a úplne vyplniť všetky údaje.

 2. Na e-mailovú adresu uvedenú v registračnom formulári príde zákazníkovi e-mail s potvrdením registrácie a overovacím odkazom. Konto sa aktivuje potvrdením registrácie prostredníctvom overovacieho odkazu. 

 3. Realizáciou registračného postupu dáva Zákazník súhlas so spracovaním osobných údajov, s platobnými podmienkami, ako aj so súhlasom týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

 4. Zákazník môže mať len jedno užívateľské konto. V prípade zistenia duplicitných kont, si prevádzkovateľ vyhradzuje právo na deaktiváciu neskôr registrovaného konta.

 5. Zákazník poskytuje prevádzkovateľovi svoje osobné, kontaktné alebo iné údaje dobrovoľne.

 6. Zákazník sa registráciou zaväzuje, že nebude na portáli prevádzkovateľa vystupovať a prezentovať sa obsahom: a) ktorý je vulgárny, alebo je v rozpore s dobrými mravmi alebo pravidlami slušného správania a najmä, ale nielen ktorý je urážlivý, obťažujúci alebo zlomyseľný alebo obsahujú takéto časti; b) ktorý je nepravdivý alebo hanlivý alebo, ktorý znižuje dôstojnosť konkrétnej osoby alebo na základe určitého spoločného znaku (znakov) jasne definovateľnej skupiny osôb alebo ktorý smeruje k vyvolaniu alebo by mohol vyvolať nenávisť voči jednotlivcovi alebo určitej skupine osôb; c) ktorý má charakter šírenia poplašnej správy alebo výhražný charakter; d) ktorý by svojou povahou neoprávnene zasahoval do práva na ochranu osobnosti fyzickej osoby alebo neoprávnene zasahoval do dobrej povesti  právnickej osoby; e) ktorý by akýmkoľvek spôsobom zasahoval do práv k obchodnému menu alebo neoprávnene užíval názov právnickej osoby; f) ktorý by v rozpore s platnými právnymi predpismi obsahoval údaje, ktoré sú predmetom štátneho, služobného, obchodného, bankového, daňového alebo telekomunikačného tajomstva alebo porušoval iným spôsobom právnymi predpismi stanovenú povinnosť mlčanlivosti; g) ktorý ma charakter ohovárania; h) ktorého zverejnenie alebo rozširovanie alebo poskytovanie tretím osobám alebo akékoľvek iné nakladanie s ním v súlade s ustanoveniami týchto VOP mohlo naplniť znaky prečinu alebo trestného činu (najmä podľa §§ 337, 338, 361, 362, 369, 371, 372, 373, 421, 422, 423, 424, 424a zákon č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona v platnom znení), priestupku alebo správneho deliktu; i) ktorý môže viesť k porušeniu práv osôb na ochranu osobných údajov; j) ktorý by mal negatívny dopad na záujmy prevádzkovateľa alebo záujmy subjektov, ktoré sú s prevádzkovateľom zmluvne alebo personálne prepojené; k) ktorý má formu reklamy, propagácie alebo zviditeľňovania tovarov alebo služieb všetkého druhu nesúvisiaceho s predmetom portálu, ubytovania a služieb spojených s ubytovaním; ​l) ktorý nie je v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky alebo  akýmkoľvek iným spôsobom neoprávnene zasahuje do práv alebo právom chránených záujmov tretej osoby.

 7. Prevádzkovateľ má právo vymazať obsah, ktorý by porušoval povinnosti uložené najmä v Článku IX. bod 6 týchto VOP. Prevádzkovateľ má zároveň právo obmedziť funkcionalitu konta Zákazníka prípadne konto Zákazníka zrušiť. 

 8. Zákazník berie na vedomie a súhlasí, že mu za zverejňovanie obsahu na portáli nevzniká žiaden nárok na odmenu alebo náhradu vynaložených nákladov. A uverejnením na portáli udeľuje portálu nárok a práva duševného vlastníctva na všetok takto zverejnený obsah.

 9. Prevádzkovateľ má plné dispozičné právo k umiestneniu a prezentáciou obsahu vytvoreného Zákazníkmi a môže ho podľa svojej vôle a potreby využívať všetok obsah na rôznych miestach portálu a partnerských portáloch prevádzkovateľa. 

 10. Podmienky podľa tohto bodu sa vzťahujú na akýkoľvek obsah, mysliac tým všetky textové, popisné, zvukové, video nahrávky, fotografie a všetok obsahový materiál, ktorý Zákazníci na portál vytvoria, respektíve na portál uverejnia.

 11. Pri správe svojho konta má zákazník vyplnením dotazníkov právo určiť preferované kritéria vyhľadávania Služieb. Zákazník dáva prevádzkovateľovi súhlas so zasielaním reklamných ponúk a prednostným zobrazením Služieb podľa preferovaných kritérií vyhľadávania.

 

ČLÁNOK X. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 

 1. S výnimkou obmedzení stanovených v týchto VOP a v rozsahu povolenom zákonom, bude Prevádzkovateľ zodpovedný iba za priame škody, ktoré Zákazník utrpel, zaplatil alebo mu vznikli ako následok preukázateľných nedostatkov pri plnení povinností Prevádzkovateľa pri poskytovaní Služieb.

 2. V rozsahu povolenom zákonom, Prevádzkovateľ ani ktorýkoľvek z jej zástupcov, zamestnancov, dcérskych spoločností, pridružených spoločností, distribútorov, B2B partnerov, licencovaných partnerov a ani iných účastníkov podieľajúcich sa na tvorení, sponzorovaní, podporovaní a/alebo sprístupnení Portálu a jej obsahu iným spôsobom nebude zodpovedať za: a) akékoľvek špeciálne, nepriame alebo následné straty a/alebo škody, stratu produkcie, zisku, obratu, zmluvy, stratu alebo poškodenie dobrého mena alebo reputácie, stratu nároku, b) akékoľvek nepresnosti týkajúce sa Poskytovateľov služieb ponúknutých na Portáli, c) služby alebo produkty ponúkané Ubytovateľmi alebo inými obchodnými partnermi, d) akékoľvek škody, straty alebo náklady Zákazníkom znášané, vynaložené alebo zaplatené, vyplývajúce z použitia, neznalosti použitia a/alebo spomalenia Portálu, alebo e) akékoľvek (osobné) zranenie, úmrtie, poškodenia majetku alebo iné škody, straty alebo náklady Zákazníkom znášané, vynaložené alebo zaplatené, či už v dôsledku skutkov, chýb, porušení, nedbanlivosti, úmyselného pochybenia, opomenutia, nevydania výkonu, nesprávnej interpretácie, prečinu alebo priamej či pripínateľnej zodpovednosti Ubytovateľa alebo ktoréhokoľvek z obchodných partnerov Prevádzkovateľa, ktorých produkty alebo služby sú ponúkané a/alebo zverejnené na Portáli, vrátane storna, prekročenia rezervačnej kapacity, štrajku, zásahu vyššej moci alebo iných udalostí mimo kontroly Portálu.

 3. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za používanie, platnosť, kvalitu, primeranosť, dostupnosť a aktuálnosť Služieb a v tomto smere neposkytuje žiadnu podporu, záruku ani akékoľvek podmienky či už určené zákonom alebo akýmkoľvek iným spôsobom, vrátane akýchkoľvek implicitných záruk obchodnej kvality, titulu, neporušenia alebo vhodnosti na určitý účel.

 4. Prevádzkovateľ nepredáva žiadne služby v cestovnom ruchu ani neposkytuje ubytovacie a doplnkové služby spojené s ubytovaním.

 5. Sťažnosti a žiadosti týkajúce sa Služieb budú spracované priamo Ubytovateľmi alebo Poskytovateľmi služieb.

 6. Zákazník súhlasí a berie na vedomie, že Ubytovacie zariadenie je vo všetkých prípadoch zodpovedné za strhnutie a zadržanie čiastky, ktorá slúži na úhradu príslušných daní vzťahujúcich sa na konkrétnu sumu alebo poplatok (za Službu) a ktorú odošle príslušným daňovým úradom. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za strhnutie a zadržanie čiastky alebo poplatku (za Službu), ktorá slúži na úhradu príslušných daní a ktorá má byť zaplatená príslušným daňovým úradom. Prevádzkovateľ nevystupuje ako obchodník v súvislosti s akýmkoľvek produktom alebo službou, ktorú poskytuje prostredníctvom Portálu.

 7. Nahraním fotografií a/alebo obrázkov na Portál Zákazník potvrdzuje, že má autorské práva na nahrané fotografie a/alebo obrázky a súhlasí, že Prevádzkovateľ môže použiť nahrané fotografie/obrázky na svojej webstránke, vo svojich aplikáciách, v propagačných materiáloch a/alebo v publikáciách podľa vlastného uváženia. Zákazník udeľuje Prevádzkovateľovi neexkluzívne, celosvetové, neodvolateľné, bezpodmienečné, trvalé právo a licenciu na používanie, reprodukciu, zobrazenie, distribúciu, sublicenciu, komunikáciu a sprístupnenie fotografií a/alebo obrázkov, tak ako Prevádzkovateľ uzná za vhodné. 

 8. Nahraním fotografií a/alebo obrázkov podľa predchádzajúceho bodu prijíma osoba, ktorá nahrala fotografie a/alebo obrázky, plnú právnu a morálnu zodpovednosť za akékoľvek a všetky prípadné právne nároky tretích strán v súvislosti s uverejnením a použitím týchto obrázkov a obsahu Portálu. 

 9. Prevádzkovateľ nevlastní, ani nezodpovedá za fotografie a/alebo obrázky nahrané spôsobom podľa tohto článku VOP. Za pravdivosť, platnosť a právo použiť všetky fotografie a/alebo obrázky zodpovedá výlučne osoba, ktorá ich nahrala. Portál sa vzdáva akejkoľvek zodpovednosti a ručenia za zverejnené obrázky. Osoba, ktorá nahrala fotografie a/alebo obrázky zaručuje, že neobsahujú žiadne vírusy a/alebo infikované súbory, ani pornografické, ilegálne, obscénne, urážajúce, nepríjemné alebo nevhodné materiály a neporušujú žiadne práva tretích strán (práva duševného vlastníctva, autorské práva a/alebo práva na ochranu osobných údajov). Akékoľvek fotografie a/alebo obrázky, ktoré nevyhovujú vyššie spomenutým kritériám, nebudú zverejnené a/alebo môžu byť odstránené. resp. vymazané Prevádzkovateľom kedykoľvek, a to bez predchádzajúceho upozornenia.

 10. Všetky porušenia zákona, dobrých mravov a trestnoprávnu zodpovednosť za konanie v zmysle týchto VOP má osoba, ktorá sa takéhoto činu dopustila a Prevádzkovateľ využije všetky dostupné možnosti na to, aby danú osobu identifikoval. 

 11. Takéto osoby, ktoré sa dopustia škodlivých aktivít, akýchkoľvek útokov alebo pokusov o poškodenie, spomalenie alebo znefunkčnenie portálu môžu byť natrvalo blokované a môže im byť zo strany Prevádzkovateľa zamedzený prístup na Portál na úrovni IP adresy. 


ČLÁNOK XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto VOP a poskytovanie služieb Prevádzkovateľa sa riadia a vykladajú v súlade s právom Slovenskej republiky. 

 2. Akýkoľvek spor vyplývajúci z týchto všeobecných podmienok a služieb Prevádzkovateľa musí byť predložený výhradne príslušnému všeobecnému súdu v Slovenskej republike. 

 3. Ak niektoré ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, nevymáhateľným alebo nezáväzným, Zákazník bude naďalej viazaný všetkými ostatnými ustanoveniami týchto VOP. 

 4. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.03.2021.

 5. Prevádzkovateľ môže znenie VOP jednostranne zmeniť či doplniť. Prevádzkovateľ aktualizuje a zobrazuje zmeny vhodným spôsobom tak, aby sa s aktuálnym znením podmienok mohol Zákazník bez neprimeraných rizík oboznámiť. Aktualizované verzie VOP používania nadobúdajú účinnosť okamihom ich zverejnenia na Portáli.